Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INTERNETVERKOOP

 

Deze voorwaarden gelden vanaf 01.04.2014 en zij van toepassing op bestellingen bij Deligusta bvba (Delicatessen De Meulen) – Heldenlaan 19/1 – 3583 Paal-Beringen, ondernemingsnummer 0830.874.482.

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een

internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt hem gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat

hij deze voorwaarden aanvaardt, zoniet kan hij de bestelling niet afronden.

 

1.    ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

 

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door Deligusta

bvba aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Alle andere voorwaarden, zelfs

die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. Deligusta BVBA kan ten alle tijde

wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd.

Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een “consument”;

dit is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden

aankopen verricht op de website.

 

2.    TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP

 

De catalogus met producten en hun omschrijving die op http://www.demeulen.com/content2 terug te vinden

is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een reservatiedocument in te vullen op

onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail

is de koop gesloten. Deligusta BVBA behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid

van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling

te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf

weder te verkopen kan Deligusta BVBA weigeren.

3.    MINIMUM LEEFTIJD VOOR AANKOOP

Om tot een aankoop over te gaan is een leeftijd van 18+ verplicht of toestemming van ouder of

voogd.

 

4.    EIGENDOMSOVERDRACHT

 

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of

geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit

eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de

inbezitname van de goederen.

 

5.    BETALING

 

De klant kan zijn bestelling betalen:

a) contant bij afhaling

b) via klassieke overschrijving

c) via de betalingsmodaliteiten van de webwinkel

 

6.    LEVERINGSTERMIJN

 

Na ontvangst van de betaling worden de producten verstuurd.

7.    ZICHTTERMIJN / BEDENKTIJD

De zichttermijn treedt in na ontvangst van de bestelling en geldt 14 werkdagen. Na het

verstrijken van de zichttermijn wordt de koopovereenkomst een feit.

Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een

periode van 14 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen

de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te

retourneren. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de

verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is

om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht

gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en

verpakking aan Deligusta bvba retourneren. De klant zal in voornoemd geval zelf de kosten van de

retourzending en het risico van het product tijdens het transport dragen. Bij schriftelijke ontbinding

binnen de genoemde termijn zal Deligusta bvba binnen 30 dagen nadat de bestelling retour is

ontvangen het betaalde bedrag van de geleverde goederen retourneren of in overleg met de klant

een gelijkwaardig product leveren. Het terugbetaald bedrag is gelijk aan het betaalde bedrag voor

de bestelling verminderd met eventuele verzend- en transactiekosten. Het hangt van de aard

van het product af of de bestelling “geopend” mag worden of niet. Er bestaat geen aanspraak op

terugbetaling of omruilen als de bestelling is beschadigd of de bestelling geopend en/of niet in de

originele verpakking wordt geretourneerd. Voedingsproducten moeten in de originele en ongeopende

verpakking teruggestuurd worden.

 

8.    CONTACT

 

Voor klachten in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij De Meulen op het nummer

011/ 42 23 95 tijdens de openingsuren of via info@demeulen.com

 

9.    GARANTIE CONSUMENT

 

9.1  Wettelijke waarborg voor consumenten

 

Voor de elektrische toestellen geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar.

Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de

goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:

– alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (b.v. door

oxidatie, schokken val,…), en door het toestel, alsook zijn inhoud;

– onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen, zoals bijvoorbeeld,

batterijen;

– defecten tengevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;

– defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht

onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de

fabrikant;

– schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat.

Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling worden gemeld.

De factuur of de leveringsbon vertegenwoordigt de waarborgstitel en moet door de klant bijgehouden

worden en in origineel voorgelegd worden. De waarborg vangt aan op de datum van afhaling of

levering.

De waarborg is niet overdraagbaar. Zij kan dus niet toegepast worden indien het toestel van

eigenaar verandert.

De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle herstellingen.

Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.

 

10.    PRIJZEN

 

Alle prijzen vermeld op de website zijn inclusief BTW. Alle prijzen zijn onder voorbehoud

van prijswijzigingen en eventuele typfouten. Hiervoor kan Deligusta bvba niet aansprakelijk

gesteld worden. De prijzen vermeld op de website zijn exclusief eventuele administratie- en/of

transactiekosten.

 

11.    BEWIJS

 

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email – backup).

12.    OPGELET ZAKELIJKE KLANTEN

Het wijzigen van facturatiegegevens kan enkel tot het einde van de maand waarin u de bestelling

heeft geplaatst.

Bijvoorbeeld: wanneer u de 15e een bestelling plaatst en u de facturatie gegevens alsnog wil

wijzigen, moet u dit aanvragen voor de 30ste van die maand.

Daarna kunnen wij dit niet meer wijzigen.

Weet je niet goed welke soort te kiezen, vraag ons om raad. Samen zoeken we naar het brood dat jij het lekkerst vindt.
Contacteer Ons
MENU